ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 02/07/2024 - Διακήρυξη No 846 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Σίτισης & Λειτουργίας Κυλικείου για χρονική περίοδο έξι (6) ετών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 846/2024

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε (ΕΑΒ Α.Ε), προκηρύσσει τον με αριθμό 846/2024 Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Σίτισης & Λειτουργίας Κυλικείου (C.P.V.: 55300000-3) για χρονική περίοδο έξι (6) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 7.849.600,00€, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης μετά των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 5-07-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή απαραδέκτου, πριν την κατάθεση της προσφοράς τους να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Β. , προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προς ανάθεση υπηρεσίες, να λάβουν πλήρη γνώση των χώρων και των εγκαταστάσεων όπου θα εκτελείται η σύμβαση και όλων των αναγκαίων τεχνικών και ποιοτικών στοιχείων (εγκαταστάσεις, αίθουσες σίτισης, υλικοτεχνικός εξοπλισμός, διαδικασίες κ.λπ.) που απαιτούνται για την κατάρτιση των προσφορών τους. (δείτε σχετικά παρ. 2.1.3 της Διακήρυξης). Οι ενημερωτικές επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν στις ακόλουθες δύο (2) ημερομηνίες:

α) την 5-06-2024 και ώρα προσέλευσης 10:00 π.μ. και
β) την 12-06-2024 και ώρα προσέλευσης 10:00 π.μ.

Οι ανωτέρω επισκέψεις θα έχουν αυστηρό ωράριο με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης το αργότερο την 12:00 μ.μ.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  1. Στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://enotices.ted.europa.eu/logout (693dbe8c-8b38-40dc-ae8b-dd221180e06e-01).
  2. Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr (352447)
  3. Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (24PROC014838458)
  4. Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://www.diavgeia.gov.gr ,σύμφωνα με τα άρθρα 75 επομ. του Κεφαλαίου ΙΑ` με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020. (6ΞΚΘ469Η1Γ-ΖΡΥ)
  5. Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ A.E: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el .
  6. Στον ελληνικό τοπικό τύπο.

Πληροφορίες: Τομέας Συμβάσεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών

(Τηλ. επικοινωνίας: 22620-52891/52868 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 02/07/2024)