ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 17/06/2024 - Διακήρυξη No 1017 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μικροβιολογικών εξετάσεων για το σύνολο των εργαζομένων της ΕΑΒ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1017/2024

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ) προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μικροβιολογικών εξετάσεων για το σύνολο των εργαζομένων της ΕΑΒ Α.Ε., συνολικού προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), πλέον Φ.Π.Α., C.P.V.: 85148000-8 Υπηρεσίες Ιατρικών Αναλύσεων», και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 21η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • Στο ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr (a/a: 350895)
  • Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (ΑΔΑΜ: 24PROC014780629)
  • Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: ΨΓΤΗ469Η1Γ-8ΦΧ)
  • Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el
  • Στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.

Πληροφορίες:

Δ/νση Συμβάσεων- Τομέας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών & Προμηθειών, κα Δόμνα Ραπτοπούλου, τηλ. 22620-52872/ 52891/ 52000, e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ (προσθήκη 31/05/2024)

ΑΝΑΝΕΩΣΗ (προσθήκη 17/06/2024)