Διεργασιακή Προσέγγιση - Ικανοποίηση του Πελάτη - Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

workplaceΕίναι πολιτική της ΕΑΒ να δραστηριοποιείται:

  • Ώστε να είναι μία στρατηγικά διοικούμενη εταιρεία
  • Σε διεργασιοκεντρικό περιβάλλον λειτουργίας
  • Με ενδογενή ενεργοποίηση της διαρκούς βελτίωσης.

Αυτή η πολιτική αποβλέπει σε διατηρήσιμη ανάπτυξη η οποία να εξυπηρετεί τις ανάγκες του παρόντος διασφαλίζοντας παράλληλα το μέλλον.

Για να υποστηρίξει την ανωτέρω αναφερόμενη Στρατηγική της η ΕΑΒ, συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις των πελατών της αλλά και των διεθνών προτύπων κατά τα οποία είναι πιστοποιημένη:

  • Σχεδιάζει και ευθυγραμμίζει τις δραστηριότητές της με το εταιρικό Όραμα και τη Στρατηγική,
  • Οργανώνει τις καθημερινές λειτουργίες της με βάση το Εταιρικό Διεργασιακό Πλαίσιο (Business Process framework) το οποίο προσδιορίζει τις εταιρικές διεργασίες,
  • Παρακολουθεί και ελέγχει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των εταιρικών διεργασιών σε σχέση με τους καθορισμένους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους, με βάση τη φιλοσοφία του Balanced Scorecard – B.Sc.
  • Εφαρμόζει μεθοδολογίες διαρκούς βελτίωσης όπως Six Sigma και τα επί μέρους εργαλεία του, Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking), Lean, Action Workout, 5S, Risk Assessment, Root Cause Analysis, κ.λπ.
  • Εγγυάται την Ποιότητα των Προϊόντων και των Υπηρεσιών της με βάση το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας.