20/10/2017 - Διακήρυξη Νο.762 για την «Επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών Προμήθειας Φυσικού Αερίου, μετά υπηρεσιών Μεταφοράς και Διανομής, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, στην Τανάγρα Βοιωτίας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 762

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Προμήθειας Φυσικού Αερίου, μετά υπηρεσιών Μεταφοράς και Διανομής, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα (1) έτους», με δυνατότητα παράτασης διάρκειας ενός (1) έτους, ετήσιου προϋπολογισμού 450.000,00 €, πλέον ΦΠΑ. (C.P.V. : 09123000-7) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 24-11-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

(α). στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(β). Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
(γ). Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : http://www.promitheus.gov.gr.
(δ). Στον Ελληνικό Τύπο
(ε). Στον ιστότοπο «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
(στ). Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ : http:/www.haicorp.com.


We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.