17/05/2021 - Διακήρυξη No 929 για την Ανάθεση υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 929

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (57.600,00 €), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV: 90500000-2 «Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίματα και απόβλητα» και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 1.6.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.